• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
 • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
 • (053) 741-110
 • (053) 572-305
 • cssgospic@gmail.com

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 • Zajamčena minimalna naknada
 • Naknada za troškove stanovanja
 • Troškovi ogrjeva
 • Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • Jednokratna naknada
 • Naknade u vezi s obrazovanjem
 • Osobna invalidnina
 • Doplatak za pomoć i njegu
 • Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • Naknada do zaposlenja
 • Socijalne usluge:

– prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
– savjetovanje i pomaganje
– pomoć u kući
– psihosocijalna podrška
– rana intervencija
– pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
– boravak
– smještaj
– organizirano stanovanje

Skip to content