– Poziv na dostavu ponude – detektor

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500.000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Naručitelja KLASA:011-01/18-01/25, URBROJ: 2125-77-01-01-18-2 od 21.12. 2018. godine.

OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: 03/2019

Predmet nabave: Nabava i postavljanje prolaznog detektora metala (portala) za Centar za socijalnu skrb Gospić sa podružnicama.

Količina predmeta nabave: prema troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

Mjesto izvršenja usluge: poslovne prostorije Naručitelja; Centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, 53000 Gospić, Podružnica Korenica, Josipa Jovića 16, 53230 Korenica i Podružnica Obiteljski centar, Juriše Orlovića 2, 53270 Senj

Više u dokumentima:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – detektor (pdf)

Ponudbeni list -detektor (doc)

Troskovnik – detektor (doc)

Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta – detektor (doc)

 

Back to top