– O NAMA

O nama – Općenito o centru za socijalnu skrb Gospić

Centar za socijalnu skrb Gospić je od 2007.g. smješten na šetalištu ul. Vile Velebita 6 u središtu grada Gospića u novom, namjenski građenom objektu.
Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je 01. srpnja 1975. godine, a kao javna ustanova rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbiod 17. prosinca 1997. godine. Osnivačka prava nad radom Centra ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja nadležno ministarstvo.
1. prosinca 2011.g. osnovan je Zavod za socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji kada je došlo do spajanja Centra za socijalnu skrb Senj i Gospić koji je djelovao do 31.svibnja 2012.g., a nakon toga ponovo je osnovan Centar za socijalnu skrb Gospić sa Podružnicom Korenica rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Specifičnost područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Gospić je da se radi o velikom području (3.549 km²) i malim brojem stanovnika (25.935). U nekim općinama ima čak manje od 5 stanovnika po km², dok je prosječna gustoća naseljenosti Županije 10 stanovnika po km².
Centar za socijalnu skrb Gospić osnovan je za područje grada Gospića, općine Perušić i Karlobag, s pripadajućim naseljima. Centar ima i Podružnicu Korenica koja je osnovana za područje općina Plitvička Jezera, Lovinac, Udbina i Donji Lapac.
Centar za socijalnu skrb Gospić od svibnja 2015. godine ima i Podružnicu Obiteljski centar sa sjedištem u Senju, Juriše Orlovića 2. Podružnica je mjesno nadležna za područje Ličko-senjske županije.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ

Misija Centra za socijalnu skrb Gospić

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u provedbi socijalne skrbi na državnoj i lokalnoj razini, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe korisnika

Vizija Centra za socijalnu skrb Gospić

Moderna javna ustanova koja uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika sa ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u što kraćem vremenu

Back to top