– Natječaj – zamjena – diplomirani/a socijalni radnik/ca

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić, članka 24. st. 1 Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( Narodne Novine broj 24/17 ), Centar za socijalnu skrb Gospić objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto – diplomirani/a socijalni radnik/ca–2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 99/15, 52/16)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika )
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj -zamjena socijalni radnik (pdf)

Back to top