– Natječaj – socijalni radnik (m/ž)

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme radi obavljanja poslova na projektu „Jačanje i udruživanje kapaciteta obiteljskih centara širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga“ – temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.12.0029 za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.g.-2020.g., razdoblje provedbe projekta: do 18.10. 2023.g.

za radna mjesta:

 1. Socijalni radnik (m/ž)– stručni radnik I vrste – 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti pod 1.:

 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
 • položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 98/19, 64/20, 138/20)
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
 • nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 98/19, 64/20, 138/20)

Prednost pri odabiru kandidata koji se jave na natječaj bit će iskustvo u vođenju i provedbi programa i radionica, iskustvo u savjetodavnom radu kao i dobre komunikacijske i socijalne vještine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • presliku vozačke dozvole

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Back to top