– Natječaj – Socijalni radnik (m/ž)

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto: Socijalni radnik (m/ž)– stručni radnik I. vrste – 1 izvršitelj/ica– neodređeno, puno radno vrijeme

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
 • 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
 • položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • preslik važećeg odobrenja za samostalan rad
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • presliku vozačke dozvole.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
.

Za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata izvršiti će se putem usmenog intervjua.Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internet stranice Centra za socijalnu skrb Gospić

htpps://czss-gospic.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN BR.42/18).

KLASA: 100-01/22-01/4
URBROJ: 107-01-01-22-2

Centar za socijalnu skrb Gospić

Back to top