– Natječaj – socijalni radnik ili socijalni pedagog ili psiholog

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme radi obavljanja poslova na projektu „Jačanje i udruživanje kapaciteta obiteljskih centara širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga“ – temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.12.0029 za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.g.-2020.g., razdoblje provedbe projekta: do 18.10. 2023.g.

za radna mjesto:

 • 1-izvršitelj/ica- stručni radnik- socijalni radnik ili socijalni pedagog ili psiholog,
  na određeno, puno radno vrijeme.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/socijalne politike, ili socijalne pedagogije ili psihologije
 • 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
 • položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22)
 • položen vozački ispit B kategorije
 • nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Prednost pri odabiru kandidata koji se jave na natječaj bit će iskustvo u vođenju i provedbi programa i radionica, iskustvo u savjetodavnom radu kao i dobre komunikacijske i socijalne vještine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • preslik važećeg Odobrenja za samostalan rad
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
 • presliku vozačke dozvole

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata izvršiti će se putem usmenog intervjua.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN BR.42/18).

Centar za socijalnu skrb Gospić

Natjecaj-soc_radnik_pedagog_psiholog (pdf)

Back to top