– Natječaj – psiholog

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto psihologa – na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) -1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij psihologije ( profesor psiholog/mag.psihologije)
 • 1 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 102. stavkom 1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6 uz naznaku „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Gospić

Natjecaj-psiholog (pdf)

Back to top