– Natječaj – diplomirani/a socijalni radnik/ca

 

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto – diplomirani/a socijalni radnik/ca–1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14  99/15, 52/16, 130/17.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će testiranju od strane poslodavca. Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni pismeno i putem internet stranice www.czss-gospic.hr.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim

novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Back to top