– Natječaj – diplomirani/a socijalni radnik/ca – 1 izvršitelja/ice – određeno

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto – diplomirani/a socijalni radnik/ca–1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 99/15, 52/16, 130/17.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 102. stavkom 1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Gospić

Natjecaj socijalni radnik odredjeno (pdf)

Back to top