– Natječaj čistačica-vozačica

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. st. 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( Narodne Novine broj 24/17), Centar za socijalnu skrb Gospić objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto – čistač/ica-vozač/ica–1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo

– SSS-završena srednja škola

– položen vozački ispit B kategorije

– nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14  99/15, 52/16)

-jedna godina radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole
  • potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu. Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj cistacica-vozacica (pdf)

Back to top