• CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
 • Vile Velebita 6, 53000 Gospić
 • (053) 741-110
 • (053) 572-305
 • cssgospic@gmail.com

Natječaj – pripravnik – soc. radnik/ca

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ
KLASA: 112-06/18-01/2
URBROJ: 2125-77-01-01-18-2

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić i članka 24. stavka 1. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Centar za socijalnu skrb Gospić, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto – diplomirani/a socijalni radnik/ca I. vrste – pripravnik –određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice .

Uvjeti:

 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • poznavanje rada na računalu
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 99/15, 52/16, 130/17.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • uvjerenje o nezaposlenosti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 1 mjesec)

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o svom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 102. stavkom 1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).

Prijave za natječaj podnose se u roku od 7 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Gospić, 53 000 Gospić, Vile Velebita 6, uz naznaku «Za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Gospić

Natjecaj pripravnik-socijalni radnik (pdf)